Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

§ 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej „Ośrodkiem” działa w oparciu o:

Uchwałę Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej Nr XII/70/ 99 z dnia 2 grudnia 1999 r.

§ 2

Ośrodek jest miejską jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1991 r. o finansach publicznych.

§ 3

1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

2. Ośrodek może na zasadzie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego prowadzić działalność na ich terenie.

§ 4

Zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb Miasta w zakresie kultury fizycznej a w szczególności:

1. Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych.

2. Programowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego szkół i zakładów pracy.

3. Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta na zlecenie podmiotów prawnych oraz z inicjatywy własnej.

4. Organizacja zawodów sportowych na zlecenie stowarzyszeń kultury fizycznej.

5. Programowanie rozwoju bazy sportowej i zagospodarowania terenów rekreacyjnych,

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu środowisku działania.

7. Realizację innych zadań, zleconych przez Burmistrza Miasta związanych z zapewnieniem aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

§ 5

W realizacji zadań Ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami kultury fizycznej oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 6

1. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta.

2. Ośrodek pobrane dochody odprowadza do budżetu miasta.

§ 7

Ośrodek może utworzyć gospodarstwo pomocnicze na zasadach przewidzianych prawem.

§ 8

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta, a pozostałych pracowników Dyrektor.

§ 9

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.

§ 10

Zmiany w budżecie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 11

Likwidacja Ośrodka następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.


Data wytworzenia: 2020-12-22 12:52 Autor: mosirostrowmaz@nowybip.pl Data publikacji: 2020-12-22 12:52 Osoba udostępniająca na stronie: mosirostrowmaz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-22 Osoba modyfikująca: mosirostrowmaz@nowybip.pl
Data stworzenia : 2020-12-17 13:29 Autor : mosirostrowmaz@nowybip.pl Data publikacji : 2020-12-17 13:29 Osoba udostępniająca na stronie : mosirostrowmaz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-15 14:02 Osoba modyfikująca : mosirostrowmaz@nowybip.pl